Sambrusk logotyp, till startsidan
eSam workshop

Sista sessionen i eSams serie av workshops under hösten, där Föreningen Sambruk deltagit

Under hösten har eSam genomfört en workshopserie för att kartlägga och föra konkreta diskussioner om gemensamma behov i offentlig sektor. Syftet är att gemensamt inventera pågående utvecklingsaktiviteter och identifiera vad som behöver göras tillsammans framöver, för att bidra till större samhällsnytta.

Föreningen Sambruk har inbjudits att delta i dessa workshops och i tre av de totalt sex sessionerna har vi bidragit med information om Föreningens utvecklingsprojekt, särskilt inriktat på de projekt som har klara beröringspunkter med speciellt intressanta initiativ som identifierats i eSams översiktskarta.

Workshopserien har utgått från eSams så kallade översiktskarta över samverkande initiativ och behov och har haft följande utgångspunkt;
Vilka är de gemensamma behoven och hur kan vi koordinera arbetet på statlig, kommunal och landstingskommunal nivå för att skapa största möjliga samhällsnytta? I en serie workshops arbetar representanter för stat, kommun och landsting tillsammans.

Workshop-sessionernas olika teman utgår från indelningen i eSams översiktskarta (en översikt över 400 behov och aktiviteter indelade efter bland annat livshändelser och gemensamma informationsområden) och kommuner och landstings verksamhetsområden:

  • Demokrati och delaktighet
  • Migration, integration och arbete
  • Vård och omsorg, hälsa och familj
  • Ekonomi och styrning
  • Tillväxt och samhällsbyggnad, boende, fritid och företagshändelser
  • Skola och lärande, utbildning

Resultatet av workshop-serien kommer att tas om hand i eSams årliga arbete med att revidera översiktskartan. Syftet med kartan är att synliggöra pågående arbete, stimulera samverkan över aktörs- och verksamhetsgränser samt att bidra med underlag för planering och koordinering av gemensamma utvecklingsinitiativ. Kartan är också ett underlag för myndigheternas egen planering.

Genom deltagandet i eSams workshops har Föreningen Sambruk fått en god, fördjupad inblick i ett flertal myndigheters utvecklingsarbete, strategier och handlingsplaner för ökad digitalisering. Samtidigt har workshop-arbetet också erbjudit en värdefull möjlighet att informera myndigheternas representanter om Föreningen Sambruks verksamhet i stort, men framförallt att tydliggöra de utmaningar som kommunernas verksamhetsutvecklingsarbete möter, när det gäller samverkan och informationsutbyte med flera av de myndigheter som också deltagit i workshop-arbetet.

Vi hoppas och tror att vi lyckats bidra till ökad förståelse för behovet av nära samverkan, inte bara mellan statliga myndigheter, utan också mellan myndigheter och kommunerna, för att skapa verkligt effektiva, samverkande digitala tjänster som ger ökad effektivitet och servicegrad för såväl medborgare som anställda inom alla offentliga verksamheter i Sverige.

eSams arbetsgrupp kommer under hösten/vintern 2017/2018 att sammanställa allt material från samtliga workshops i form av en uppdaterad översiktskarta, övriga anteckningar och förslag, idéer m m. Materialet kommer sedan att tillställas samtliga deltagare för synpunkter, med avseende på respektive organisations perspektiv, situation och prioriteringar. Det sammanställda materialet behandlas sedan i eSams styrgrupp, för beslut i mars 2018.

För mer information om Föreningen Sambruks verksamhet och våra produkter/e-tjänster, kontakta Föreningen Sambruks Verkst.tjm, Claes-Olof Olsson, claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-14 11 92 eller läs mer på Föreningens webbplats

Mer information om eSamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785