Sambrusk logotyp, till startsidan

Projekt Öppna verksamhetssystem – Förbättrad och förenklad integration mellan skolans verksamhetssystem och schemaläggningssystem

SIS-projekt som bedrivs i samverkan av föreningen Sambruk, medlemskommuner, SIS och leverantörerna Tieto, IST, PingPong, TimeEdit och Nova Software

Syftet för arbetet har varit att tillsammans med leverantörer av skoladministrativa system och schemahanteringssystem ta fram en standard för överföring av schemainformation. I dagsläget upplevs överföringar som komplicerade, vilket ger upphov till onödiga fel.

En gemensam standard underlättar även för nya leverantörer på marknaden, då det finns en fastställd norm att förhålla sig till.  Ytterligare en effekt är att standarden kan utgöra krav vid upphandlingar av nya system.

Föreningen Sambruk initierade 2015 ett projekt där alla medlemskommuner erbjöds att delta, vilket resulterade i 10 aktiva kommuner. Kommunerna har, tillsammans med de stora leverantörerna för verksamhetssystem och schemasystem, i workshop-form tagit fram underlaget till vad som ska innefattas i en standard. Deltagarna beslutade att använda sig av SIS (Swedish Standards Institute) för att starta ett gemensamt projekt. En tidplan upprättades tillsammans med SIS, föreningen Sambruk och leverantörer som sträcker sig till december 2016, då standarden ska vara klar.

I arbetet deltar SIS med en projektledare, en permanent representant från föreningen Sambruk samt följande leverantörer: Tieto (Procapita), IST (Externs), PingPong, TimeEdit och Nova Software (Novaschem).

Arbetet var ursprungligen tänkt att ta fram en standard för skolschema men gruppen beslutade slutligen att ta fram två standarder, utan extra kostnader och tidsförlängning.

  • Organisationsstandard innefattar organisationen (personal, skolor, grupper, klasser etc) som går att bygga vidare på utan att revidera skolschemastandarden. Organisationsstandarden ska kunna användas vid motsvarande projekt inom t.ex. överföringar till personalsystem.
  • Skolschemastandard innefattar allt som hör till schemat, dvs. aktiviteter och kalenderbokningar. Skolschemastandarden har ett beroende av organisationsstandarden men organisationsstandarden är inte beroende av skolschemastandarden.

Arbetet bedrivs genom konsensus mellan leverantörer och föreningen Sambruk. Beskrivna standarders har olika implikationer i form av arbetsåtgärd för de olika leverantörerna, vilket inneburit olika ställningstagande kring behov.

Arbetet bygger på att leverantörer arbetar individuellt eller i mindre grupper mellan projektgruppens gemensamma möten, där material redovisas inför eventuella beslut.

Arbetet med att skriva dokumentation har påbörjats och pågår med mål att vara klart till december 2016.


SIS-projektet kommer att presenteras vid föreningen Sambruks Vårkonferens 25/5


Projektledare, Peter Dacke, Stockholm stad / peter.dacke@stockholm.se /08-508 060 65 alt. 076-120 60 65


Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785