Sambrusk logotyp, till startsidan
OS2 - DK

Givande möte mellan Föreningen Sambruk och dess danska motsvarighet, OS² i Köpenhamn den 7 mars 2017

På uppdrag av Föreningen Sambruks styrelse har vi påbörjat dialog med Föreningens motsvarighet i Danmark – OS2. Efter ett par inledande elektroniska diskussioner efter årsskiftet, träffades så Föreningen Sambruks Verkställande tjänsteman och OS²:s Forretningsleder i samband med det danska OpenSource-nätverkets möte i Köpenhamn, den 7 mars.

Utöver ett antal intressanta föredragningar under seminariedagen, bl a om det nyligen avslutade EU-projektet E-ARK och etablering av ett helt nytt medborgarregister för Grönland (byggt på öppen källkod), så fick de bägge föreningarnas verksamhetsansvariga tillfälle till en givande diskussion om verksamheterna, dess olika utmaningar och pågående projekt.

Föreningen Sambruks Verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson och OS2:s Forretningsleder, Rasmus Frey

För den som eventuellt behöver hjälp att förstå danska på OS²:s webbplats (se länk nedan), har vi översatt den övergripande verksamhetsidén:

OS² – Offentligt Digitaliseringsnätverk är ett öppet nätverk för alla offentliga aktörer som vill ansluta sig och verka enligt nätverkets syfte och Uppförandekod. Den grundläggande filosofin är att främja samarbete, delning av material och digital utveckling för offentliga aktörers slutanvändare [kommentar; termen verkar ha lånats från IT-företag – i vår verksamhet använder vi vanligtvis begreppet "medborgare"].

Detta uttrycks i följande målsättningar:

  • Att skapa och dela relevanta digitala lösningar och resultat i offentlig verksamhet, till gagn för våra medborgare
  • Att skapa och dela utvecklingsresurser och vara en part i relevant utveckling inom andra nätverk
  • Att inneha den juridiska upphovsrätten till källkod, innehåll och dokumentation som utvecklas inom nätverket, eller som överlämnas som gåva till OS2 från nätverkets medlemmar
  • Att agera öppet och främja användning av öppen källkod och öppna data
  • Att frigöra information och system, samt synliggöra kunskap och placera denna i sammanhang som är meningsfullt och värdefullt för medarbetare och medborgare
  • Billigare digitala lösningar

Den som har följt och har kunskap om Föreningen Sambruks verksamhet, kan konstatera att det finns mycket stora likheter i de bägge föreningarnas upplägg, verksamhetsidé, uppdrag och utmaningar. Vi ser därför fram emot en fortsatt dialog, som syftar till att fördjupa och konkretisera samarbetet framöver.

Vid vårt möte diskuterade vi ett antal av våra respektive projekt/produkter, som skulle kunna utgöra en god bas för samverkan, bl a den svenska versionen av FixaMinGata.se och handläggarstödet för kontaktcenter, Streamflow. Från OS²:s produktportfölj är IT-stödet till kommunernas valnämnd av särskilt intresse, liksom en applikation som automatiskt scannar webbplatser för att hitta personuppgifter (vilket kommer att bli av än större vikt inför den nya Dataskyddsförordningen nästa vår). Vi enades om nedanstående aktivitetsplan, på kort sikt – denna kommer att föreläggas respektive föreningsstyrelse för godkännande:

  • Föreningen Sambruk kommer att pröva möjligheter och förutsättningar att överföra det danska IT-stödet för valnämnden till svenska förhållanden
  • OS2 kommer att pröva möjligheter och förutsättningar att implementera den engelska förlagan fixmystreet.com till Danmark, på motsvarande sätt som skett i Sverige, till FixaMinGata.se och Norge, fiksgatami.no
  • Fortsätta dialogen elektroniskt, för kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbyte, samt genomföra regelbundna möten för fördjupade uppföljnings- & planerings-diskussioner

Läs mer om OS² och dess verksamhet på https://os2.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du hittar fler intressanta projekt och/eller produkter, som kan tänkas vara möjliga att införa i din kommun – kontakta antingen Föreningen Sambruks Verkställande tjänsteman, Claes-Olof Olsson, eller OS²:s Forretningsleder, Rasmus Frey;
rafr@aarhus.dk / telefon: +45 31154525

För mer information om Föreningen Sambruks verksamhet och våra produkter/e-tjänster, kontakta Föreningen Sambruks Verkst.tjm, Claes-Olof Olsson,
claes-olof.olsson@sambruk.se / 0703-141192 eller läs mer på Föreningens webbplats; http://sambruk.se/länk till annan webbplats

Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785