Sambrusk logotyp, till startsidan

Föreningen Sambruk genomför upphandling av förvaltningsåtagande för verksamhetssystemet Provisum

Föreningen Sambruk har, genom ett samarbete med Västerås stad, erhållit upphovsrätten till verksamhetssystemet Provisum. Systemet erbjuder ett effektivt verksamhetsstöd för Överförmyndarens arbete – både för kommunens handläggare och e-tjänst till ställföreträdare ( t ex God man). Genom överenskommelsen har Föreningen också fått i uppdrag att administrera systemet i relation till tillkommande kommuner, som önskar nyttja systemet och att vara kommunicerande länk mellan dessa och en gemensam förvaltningspartner. Eftersom Föreningen Sambruk inte har en egen intern systemutvecklings- eller förvaltningsorganisation, genomför nu Föreningen en öppen upphandling avseende förvaltningsåtagande för Provisum.

Provisum är utvecklat inom ett samverkansprojekt mellan företaget SoftGear AB och Västerås samt Stockholms stad. Sambruk har av Västerås stad erhållit upphovsrätten till systemet, inklusive all källkod och tillhörande dokumentation.

Den nu initierade upphandlingen avser ett samlat förvaltningsåtagande för verksamhetssystemet Provisum. Systemet omfattar handläggarstöd till Överförmyndarens verksamhetsområde, samt e-tjänstmodul för ställföreträdare (t ex God man) som rapporterar sin verksamhet till kommunens Överförmyndarförvaltning.

Det företag som vinner upphandlingen kommer att erbjudas ramavtal som Förvaltningspartner till Föreningen Sambruks medlemskommuner, som önskar nyttja Provisum.

Samarbetet kommer att ske inom ramen för Sambruks verksamhetsidé och syfte, samt baserad på Föreningens samverkans- och förvaltningskoncept.

Mål med upphandlingen är att säkerställa;

  • en effektiv och samordnad tjänsteleverans, med hög flexibilitet och snabbhet
  • ändamålsenliga och konkurrenskraftiga leveranser av beskrivna funktioner och åtaganden, som svarar mot Sambruk och dess medlemskommuners föränderliga behov över flera år
  • tillgång till IT-resurser med hög kompetens och kvalitet
  • övergripande kostnadskontroll för IT och därigenom ett kontinuerligt fokus på att fortlöpande förbättra förhållande mellan pris/prestanda
  • en proaktiv förvaltningspartner som, på eget initiativ, löpande föreslår och samverkar i åtgärder som förbättrar och utvecklar IT-stödet till Sambruk och dess medlemskommuners verksamhet, i takt med såväl förändringar i verksamheten och dess behov, som den allmänna utvecklingen i branschen, samt leverantörens egen organisation
  • ett positivt och konstruktivt samarbete för att leverera ett förvaltningsåtagande som både beställare och slutanvändare är nöjda med
  • stabil och säker IT-drift, med hög tillgänglighet och prestanda


För mer information, kontakta  Claes-Olof Olsson,

claes-olof.olsson@sambruk.se  / 0703-141192  Sambruks trädet
Sambruk
Säte: c/o Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Postadress: c/o Sandbacka Park, Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Organisationsnummer: 802428-2785